skip to content

MSP®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

MSP (Managing Successful Programmes) er en beste praksis for alle organisasjoner - store eller små, i offentlig eller privat sektor - og bidrar til å styre strategiske initiativer. MSP bidrar til å utvikle organisasjonen ved å forbedre prosesser, tilby bedre tjenester og forbedre evnen til å møte fremtidens krav.
MSP®-kurs - MSP Foundation

Programstyring
Et prosjekt eksisterer sjelden i total isolasjon. Det er svært vanlig at flere prosjekter leverer hver sin del av en endring som er så stor og kompleks at den ikke kan håndteres av ett enkelt prosjekt. Da er det behov for en sentral enhet som koordinerer alle prosjektene og aktivitetene som er involvert, slik at det endelige resultatet svarer til forventningene.

Programstyring er en disiplin knyttet til gjennomføringen av flere prosjekter som jobber mot et felles mål. Programmer har normalt som mål å innføre større endringer eller produsere større resultater enn det som kan oppnås gjennom ett enkelt prosjekt.

På samme måte som med prosjektstyring vil en systematisk tilnærming til programstyring basert på et etablert metodeverk bidra til å øke sjansen for å nå de overordnede målene. God programstyring vil også legge til rette for å redusere dobbeltarbeid, utnytte ressurser på en mer effektiv måte og sørge for at prosjektene leverer i henhold til helheten.

Fordeler ved MSP
MSP-rammeverket er en beste praksis som hjelper organisasjoner til å utforme, planlegge og implementere programmer, der hensikten er å understøtte selskapets strategiske endringer. 

- Dele opp ulike initiativer i klart definerte prosjekter gjennom programstyring
- Definere ansvar og kommunikasjonslinjer
- Styre risiko gjennom programmets livssyklus
- Sikre involvering av sentrale interessenter
- Sikre gevinstrealisering på tvers av prosjektene
- Sikre leveransene innenfor omfang, tid og kost
- Kontrollere og sikre kvaliteten på leveransene

IT Preneurs leverer kurset i samarbeid med Sopra Steria Akademiet.

For mer informasjon om de ulike MSP-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

MSP® Foundation

Kurset gir en grunnleggende innføring i metodeverket MSP (Managing Successful Programmes).

MSP® Foundation and Practitioner

Kurset forutsetter selvstudium i forkant av gjennomføringen, og begynner med en overordnet gjennomgang av MSP før man tar Foundation-sertifiseringen. Resten av kurset er en detaljert gjennomgang av MSP®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing, hvor deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario. Kurset avsluttes med Practitioner-sertifiseringen.

MSP® Practitioner

Kurset gir en detaljert gjennomgang av MSP (Managing Successful Programmes), i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MSP® Foundationkurset, men deltakerne øves i å tilpasse og anvende metoden til et gitt scenario.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden